Johannes de Vries erevoorzitter Foar it Jonge Folkje

Dinsdagavond 7-11 vond de jaarlijkse vergadering van de ijsclubs plaats. Het is een uniek gebeuren, beide ijsclubs houden hun vergadering op 1 avond. Dit jaar was het de beurt aan "iisklub Grouw" om de spits af te bijten. Om klokslag 20:00 uur opende voorzitter Symen Reitsma  de vergadering. Er werd een ogenblik stilte gevraagd voor oud bestuurslid Bert Breeuwsma, waarna de vergadering in vlot tempo werd afgewerkt. Er waren twee bestuursleden aftredend, maar herkiesbaar en dit werd met een applaus ontvangen. Verder werden de gebruikelijke punten behandeld. Rond 20:45 werd de vergadering gesloten waarna het de beurt was aan Foar It Jonge Folkje. Het was de laatste vergadering als voorzitter voor Johannes de Vries.Hier waren ook enkele bestuurleden aftredend maar herkiesbaar en wederom herkozen. Toen de vergadering aan de rondvraag toe was nam secretaris Jan Hylkema het woord en sprak de aftredende voorzitter namens de club toe. Johannes werd benoemd tot erevoorzitter van "Foar It Jonge Folkje". Na 50 jaar een bestuursfunctie te hebben vervuld waarvan 33 jaar als voorzitter, een verdiende titel. De voorzittershamer werd overgdragen aan Evert Wind  die zichzelf introduceerde. Nadat Symen Reitsma namens de "Grutte Klub" de aftredende de Vries een ludiek kado aanbood namens hun bestuur, nam Johannes zelf het woord en dankte de bestuursleden voor de goede samenwerking in al die jaren. Super!!. De vergadering werd zoals gebruikelijk afgesloten met een spreker. Deze keer was het de eer aan de uit Noord Holland afkomstige Dirk Plugboer die aan de hand van meegnomen schaatsen, priksleden en schaatsstokken een prachtig verhaal vertelde over ijs en alles wat daar bij hoort. Al met al een geslaagde avond met een goed verzorgd natje en droogje door Jurjen en Geartsje de Vries. Namens de besturen dank voor een ieders komst en oan't sjen op de baan

  MG 3087 MG 3098 MG 3091 MG 30661

Foto 1 Johannes de Vries met erebord en "ferskate petten", foto 2 Dirk Ploegboer met prikslee, foto 3 bestuur "Foar It Jonge Folkje" met nieuwe en scheidende voorzitter, foto 4 Symen Reitsma aan het woord.