Historie Foar it Jonge Folkje

 

ijbsbaan oud

 

 

 

Historisch overzicht in het kort.
In den winter van 1911-1912 werden door eenige personen,waaronder H. Stok,
P. Sijtema, F. Smit en Tj. Duiker en anderen, twee hardrijderijen voor kinderen
georganiseerd. Het gevolg van deze wedstrijden was, dat beslotenwerd een vergadering te
beleggen, om zoo mogelijk een ijsclub op te richten voor het houden van hardrijderijen van kinderen. Op 1 Februari 1912 is de eerste vergadering hiervoor gehouden in ’t logement ’t Wapen van Friesland’ en werd bezocht door 37 personen. Een deel der
bezoekers was voor het oprichten eener ijsclub, anderen vonden weer beter een
commissie te benoemen. Bedoelde commissie moest dan de hardrijderijen organiseren, het geld voor de prijzen enz. moest dan gevonden worden uit de bijbanen en door medewerking
der burgerij. Na stemming bleek evenwel de meerderheid voor het oprichten eener ijsclub. Dientengevolge werd besloten een commissie van 5 personen te benoemen, voor
het opmaken van een consept reglement. De 5 personen die hiervoor werden
gekozen, waren de Heeren; H. Stok, P. Sijtema, E. Wester, F. Smit en W. Westra. Toen de commissie het consept reglement gereed had, werd besloten de 15 Februari 1912 ’s avonds 7½ uur een vergadering te houden, met de te
behandelen punten als, 1e vaststellen van het reglement,  2e benoeming van een bestuur. Deze vergadering had plaats in het logement ‘ ’s Lands Welvaren’. Na eenige veranderingen werd het reglement vastgesteld en daarna een bestuur
benoemd, dat er als volgt uitzag. H. Stok President E. Wester vice President W. Westra secretaris F. Smit vice secretaris W. Peekema penningmeester Tj. Duiker commissaris P. Sijtema commissaris Tijdens de vergadering traden 23 leden toe.  
Dit is het eerste (volledige) verslag uit het notulenboek van de ijsclub ‘For it jonge folkje’, opgericht op 15 februari 1912.  Voor de rest zal ik het wat korter houden.  

23 dec. 1923. Ledenvergadering. De penningmeester wilde graag kascontrole, maar er werd door de vergadering geen gevolg aan gegeven. Maar het voorstel van de voorzitter om voor het
bestuur eenvoudige insignes met de inscriptie F.I.J.F. te laten maken, werd met
algemene stemmen goedgevonden.  

27 dec. 1930. Ledenvergadering. De voorzitter spreekt in de opening de wens uit, dat het ‘deze winter moogt slaaggen weer eens te kunnen hardrijden, ook om den Heer Wester, die dan metzijn nieuwe sportmeter voor de dag zal komen?’ Aan het eind van de vergadering vraagt de heer Wester om toestemming voor het aanschaffen van twee waterpassen, ‘daar dit nog wenschelijk is bij de sportmeter’.  

6 nov. 1940. Bestuursvergadering. Aan de secretaris wordt opgedragen een vergadering te regelen voor de
ijsclubbesturen uit de gemeente Idaarderadeel ‘in de volgende maand bij licht
maan’.  

16 nov. 1940. Eerste vergadering van de afgevaardigden van de ijsclubbesturen uit de
gemeente Idaarderadeel. Het begin van de IJsfederatie Idaarderadeel.  1949. IJslub ‘Foar It Jonge Folkje’ is lid van de KNSB geworden. Volgens de notulen
zal dit zeker de ijssport in zijn geheel ten goede komen.  18 dec. 1968. Ledenvergadering. In dit jaar werd er voor het eerst gezamenlijk op dezelfde avond vergaderd met
de ‘Grutte Klup’.  

1969. Is er een houten gebouwtje op de ‘oude ijsbaan’ geplaatst. 20 dec. 1969. Freerk Siekmans schonk de ‘Lytse Klup’ f 2000,--. De bedoeling van de geste
was het te gebruiken voor kinderrijderijen. Op Oudjaarsdag hebben twee
bestuursleden een bezoek gebracht aan Freerk Siekmans, die in het rust- en
verpleeghuis Nieuw Lindenoord in Wolvega verbleef. Zij hebben namens het
bestuur de dank over gebracht voor het grote geschenk, wat hij de vereniging
had toebedacht. Siekmans sprak toen ook de wens uit, dat van het geschonken
bedrag ook eens een grote mannenrijderij zou worden uitgeschreven. Die zou
dan moeten worden gehouden op het Pikmeer voor het Theehuis en hij zou daar
zelf graag bij aanwezig willen zijn. Dit werd onder voorbehoud toegezegd. Als geschenk hadden de bestuursleden 50 eieren meegenomen, want hij was als
natuurmens een groot liefhebber van eieren. Tijdens hun aanwezigheid
slobberde hij zo een kleine tien eieren naar binnen. Op vrijdag 23 januari 1970 kon, in aanwezigheid van de weldoener, de
veelbesproken mannenrijderij worden verreden. Volgens de notulen is hij na
afloop zeer voldaan naar Wolvega terug gebracht.  Voor de kenners: 1e. Marten Hoekstra, Heerenveen. 2e . Piet de Boer, Jellum. 3e. Roel Bokke Span, Stiens. 4e. Anne Brouwer, Oudehorne.

10nov. 1971. Na afloop van de ledenvergadering. In een korte  bespreking tussen de besturen van de ‘Grutte Klup’ en de Lytse
Klup’, is besloten, dat vanwege de verregaande samenwerking in het
gezamenlijk gebruik van de ijsbaan, een gezamenlijke kas te stichten. Alle uitgaven aangaande de ijsbaan, materiaal, benodigdheden vor wedstrijden,
verlichting, muziek, onderhoud kantine etc. worden uit deze gezamenlijke kas
betaald. Daarnaast houden beide clubs een eigen kas met boekhouding voor het
organiseren van wedstrijden. Zij ontvangen elk jaar ieder een gelijk of evenredig
bedrag naar behoefte.  

1972. Er was in deze jaren ook kortstondig een andere ijsclub ‘De Gouden Reed’, met
alleen schoolkinderen in het bestuur. Zij werden bijgestaan door volwassenen. Omdat de ijsbaan niet kon worden gebruikt en omdat het bestuur het niet
verantwoord achtte op het Pikmeer te schaatsen, vanwege het open gehouden
kanaal, hield ‘De Gouden Reed’ wel wedstrijden op het Pikmeer. ‘Voor de kinderen een feest, maar voor onze vereniging wierp het de vraag op:
is dit ondermijning of houdt het een belofte in? De toekomst zal hierop het
antwoord wel geven.’ Volgens de notulen. Later is er niets meer van deze
vereniging vernomen.  

1995. Is de ‘nieuwe ijsbaan’ op Meinga in gebruik genomen.  

2012. Vanwege het 100 jarig jubileum is de ijsclub ‘Foar It Jonge Folkje’
onderscheiden met de Koninklijke erepenning van H.M. Koningin Beatrix.