Foar it jonge Folkje

Hier vindt u de bestuurssamenstelling van IJsclub Foar it jonge Folkje.

Filter
Toon # 
Naam Positie Telefoonnummer Woonplaats
Evert Wind Voorzitter 602656 Grou
Jan Hylkema Secretaris 622407 Grou
Jildou Hotsma Penningmeester 0620480158 Grou
Reinder de Vries Algemeen bestuurslid 623044 Grou
Jentsje Hofstra Algemeen bestuurslid 621108 Grou
Jentsje Kooistra Algemeen bestuurslid 621800 Grou
Hette van der Meer Algemeen bestuurslid 622908 Grou